Kategórie: Sociálne

Definícia národnej identity

Definícia národnej identity

Národnou identitou sa rozumie identita osoby, ktorá je vo vzťahu k národu, ku ktorému patrí, či už preto, že sa narodil na tomto území, pretože bol súčasťou komunity, alebo pretože cítil väzby na príslušnosť k zvykom a tradíciám toho národa. Náro
Definícia kultúry

Definícia kultúry

Kultúra je súbor foriem a výrazov, ktoré budú danú spoločnosť v priebehu času charakterizovať.. Súborom foriem a výrazov sa rozumie a zahŕňa zvyky, viery, bežné praktiky, pravidlá, normy, kódexy, oblečenie, náboženstvo, rituály a spôsoby bytia, ktoré prevažujú u obyčajných ľudí, ktorí to integrujú. Pojem kult&
Definícia životného projektu

Definícia životného projektu

Životný projekt je nakreslený plán, životne dôležitá schéma, ktorá zapadá do poradia priorít, hodnôt a očakávaní človeka, ktorý ako vlastník svojho osudu rozhoduje o tom, ako chce žiť. Tento životný projekt je priamo spojený s šťastie pretože to, čo ľudské srdce skutočne chce, je spojiť sa s radosťou z plného života. Tento životn
Definícia osobnosti

Definícia osobnosti

Osobnosť je súbor fyzických, genetických a sociálnych charakteristík, ktoré jednotlivec zhromažďuje a ktoré ho odlišujú a odlišujú od ostatných.. Má odkaz v latinčine personalis, zložené zo slova osoba, z čoho vyplýva maska ​​historicky oceňovaná v divadle, s odkazom aj v gréčtine prossopon (doslovne pre masku) a subjekt -alis, v preklade „uvedené“. Teda chápe „
Definícia rekreácie

Definícia rekreácie

Rekreaciou sa rozumejú všetky tie činnosti a situácie, v ktorých prebieha zábava, ako aj relax a zábava v jej priebehu. Rekreačné možnosti, ktoré dnes existujú, sú takmer nekonečné, najmä preto, že každý človek môže objavovať a rozvíjať záujmy v rôznych formách rekreácie a zábavy.To znamen&#
Definícia odôvodnenia

Definícia odôvodnenia

Odôvodnenie je argument, ktorý podporuje alebo podporuje myšlienku. Inými slovami, ide o spôsob vysvetlenia niečoho, čo slúži ako doplnok alebo objasnenie predchádzajúceho tvrdenia.Koncept odôvodnenia sa používa v každodennom jazyku, vo formálnych kontextoch a nakoniec v oblasti vedeckého výskumuMusíme povedať, čo hovorímeAk urobím vyhlásenie, je veľmi pravdepodobné, že môj partner ma požiada o vysvetlenie, to znamená o jeho odôvodnenie. Keď odpove
Definícia sexuálnej identity

Definícia sexuálnej identity

The identita Sexuálne je interný a tiež intímny zážitok. Inými slovami, každá osoba sa môže slobodne rozhodnúť, s kým alebo nie bude zdieľať svoje sexuálne sklony. Pravda je, že existujú rôzne typy sexuálnych identít, čo ukazuje, že existujú aj rôzne spôsoby chápania lásky.Každý
Definícia konfliktu

Definícia konfliktu

Konflikt je situácia, ktorá zahŕňa problém, ťažkosť a môže viesť k následným konfrontáciám, spravidla medzi dvoma stranami, alebo ich môže byť viac, ktorých záujmy, hodnoty a myšlienky sledujú absolútne odlišné a odlišné postoje.. Potom m
Definícia folklóru

Definícia folklóru

The folklór je on súbor tradícií, zvykov a piesní, okrem iného ľudí, regiónov alebo krajín, teda folklór, tiež známy ako folklór alebo folklór, je vyjadrenie kultúry určitého ľudu a že ho teda odlíši od zvyšku; jej hudba, tanec, príbehy, legendy, história orálnej histórie, vtipy, povery, zvyky, umenie a všetok produkt subkultúr alebo spoločenských skupín, ktoré v meste existujú.Folkl
Definícia bezpečnosti

Definícia bezpečnosti

Bezpečnosť je pocit ochrany pred nedostatkami a vonkajšími nebezpečenstvami ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu života; pokiaľ sa odkazuje na cit, kritériá na určenie stupňov bezpečnosti budú hrešiť tým, že budú mať určitý stupeň subjektivity. Všeobecne, tent
Definícia sociálnej siete

Definícia sociálnej siete

Sociálna sieť je sociálna štruktúra zložená z ľudí, organizácií alebo subjektov, ktoré sú navzájom prepojené jedným alebo viacerými typmi vzťahov, ako sú: priateľstvo, príbuzenstvo, ekonomické, sexuálne vzťahy, spoločné záujmy, experimentovanie s rovnakými vierami, medzi ďalšie možnosti.Posledn
Definícia školy

Definícia školy

Škola je vzdelávacím zariadením, v ktorom sa vyučuje povinné vzdelávanie. Školské zariadenie, v ktorom sa vyučuje Pod školou rozumieme inštitúciu, ktorá sa venuje procesu výučby a učenia sa medzi študentmi a učiteľmi. Škola je jednou z najdôležitejších inštitúcií v živote človeka, možno tiež jednou z najdôležitejších inštitúcií po rodine, pretože v súčasnosti sa predpokladá, že dieťa je do nej integrované od útleho veku, až kým nedokončí svoje obvyklé obdobie blízko svojej
Skupinová definícia

Skupinová definícia

Skupinu tvorí skupina ľudí, ktorí hrajú špecifické a vzájomné úlohy a konajú podľa noriem, hodnôt a cieľov, ktoré boli dohodnuté pred ich formálnym formovaním, aby sa zachovala jej kontinuita a stabilita v spoločnosti..Je nemožné myslieť na spoločnosť bez rozdelenia do skupín ľudí. Ďalej je
Definícia rovnosti

Definícia rovnosti

Rovnosť je rovnaké zaobchádzanie, ktoré organizmus, štát, spoločnosť, združenie, skupina alebo jednotlivec ponúka ľuďom bez akýchkoľvek námietok z dôvodu rasy, pohlavia, spoločenskej triedy alebo iných pravdepodobných okolností rozdielu alebo z dôvodu ich praktickejšieho uskutočnenia, absencia diskriminácie.Pokiaľ ide
Definícia empatie

Definícia empatie

Empatiou sa obvykle rozumie ten pocit, ktorý zahŕňa sprevádzanie bolesti alebo utrpenia osoby, ktorá je v takom stave. Empatický človek bude ten, kto prejaví tento pocit. Ak osoba trpí určitou situáciou alebo príčinou, môže iná osoba (známa alebo nie z prvej) pocítiť empatiu pre jednoduchú skutočnosť, keď uzná, že stav utrpenia, bolesti alebo smútku je charakteristickým a bežným stavom ľudskej bytosti. Empatia je č
Definícia organizácie

Definícia organizácie

Pojem organizácia má dva základné odkazy. Slovo organizácia sa na jednej strane používa na označenie konania alebo výsledku organizácie alebo organizácie. A na druhej strane Je určený systém navrhnutý na uspokojivé dosiahnutie určitých cieľov alebo cieľov, zatiaľ čo tieto systémy môžu byť zase tvorené ďalšími súvisiacimi subsystémami, ktoré plnia špecifické funkcie..Organizá
Definícia stavu

Definícia stavu

Status je pozícia, sociálna a ekonomická úroveň, do ktorej jednotlivec patrí v rámci komunity, skutočnosť, ktorá bude určená ekonomickou situáciou, ktorú má, prácou alebo profesionálnou činnosťou, ktorú prejavujú, a prestížou, ktorú pre svoj život získali. situ
Definícia sociokultúrnej

Definícia sociokultúrnej

Termín sociokultúrny sa používa na označenie každého procesu alebo javu súvisiaceho so sociálnymi a kultúrnymi aspektmi komunity alebo spoločnosti. Takto bude musieť sociokultúrny prvok súvisieť výlučne s ľudskými úspechmi, ktoré môžu slúžiť ako na organizáciu komunitného života, tak aj na jeho zmysel. Keď sa adje
Definícia psychológie

Definícia psychológie

Psychológia je veda, ktorá sa teoreticky i prakticky zaoberá štúdiom biologických, sociálnych a kultúrnych aspektov ľudského správania na sociálnej a individuálnej úrovni, ako aj fungovaním a rozvojom ľudskej mysle..Psychológia v podstate robí to, že študuje jednotlivcov priamo, aj keď na štúdium zvyčajne používa aj niektoré laboratórne zvieratá, ktorých správanie je v niektorých prípadoch rovnocenné s chovaním ľudí, a zameriava svoju pozornosť na to, ako sa c
Definícia správania

Definícia správania

Správanie je spôsob, akým sa jednotlivec chová alebo koná v živote alebo v akomkoľvek inom spoločenskom subjekte. To znamená, že správanie je spôsob, akým ľudia alebo organizmy čelia rôznym podnetom, ktoré dostávajú, a vo vzťahu k prostrediu, v ktorom pôsobia.Spô
Definícia sebahodnotenia

Definícia sebahodnotenia

The vlastné hodnotenie Je to metóda, ktorá spočíva v zhodnotení vlastných schopností, ktoré sú k dispozícii pre túto alebo tú úlohu alebo činnosť, ako aj kvality vykonanej práce, najmä v pedagogickej oblasti.Postup, ktorý spočíva v hodnotení a hodnotení schopností alebo vedomostí človeka v určitej oblastiĽudia sú viac zvyknutí na typický pravidelný hodnotiaci proces, ktorý podstupujeme na podnet školy alebo univerzity, pričom práve učitelia hodnotia, či sa vedomo
Definícia sociálnych vzťahov

Definícia sociálnych vzťahov

Vzťahom sa nazýva korešpondencia alebo spojenie, ktoré je nadviazané medzi niečím alebo niekým s inou vecou alebo s inou osobou. Medzitým sú sociálne vzťahy také sociálne interakcie, ktoré sú regulované sociálnymi normami medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, z ktorých každý predstavuje sociálnu pozíciu a vykazuje sociálnu rolu.Podporu
Definícia nového roka

Definícia nového roka

Čas nevyhnutne plynie v rytme života, ktorý je poznačený cyklami. Rok má 365 dní a dvanásť mesiacov. Každý december sa lúčime s terajším rokom, aby sme privítali ďalší januárový mesiac, ktorým sa začína nový rok. Zmena v kalendári, ktorá je dôvodom na oslavu, vzhľadom na emocionálnu hodnotu tejto skúsenosti, ktorá je napriek opakovaniu každý rok vzrušujúca. Nový ro
Definícia vidieckeho obyvateľstva

Definícia vidieckeho obyvateľstva

Pojem vidiecke obyvateľstvo sa uplatňuje na tie typy obyvateľstva, ktoré sa nachádzajú v neurbanizovaných oblastiach a ktoré sa zameriavajú na prvovýrobu, či už ide o poľnohospodárske výrobky alebo živočíšne výrobky. Vidiecke populácie boli v staroveku aj v stredoveku najdôležitejšími centrami koncentrácie, sily a významu obyvateľstva, ktoré sa strácali rastom miest a mestských centier od 15. storočia do
Definícia solidarity

Definícia solidarity

Je známy pod pojmom solidarita s týmto pocitom alebo mnohými považovaný za hodnotu, prostredníctvom ktorej ľudia cítia a uznávajú zjednotené a majú spoločné rovnaké povinnosti, záujmy a ideály, a tiež tvoria jeden zo základných pilierov, o ktoré sa opiera, zakladá moderné etika.Na ž
Definícia psychometrického testu

Definícia psychometrického testu

V oblasti psychológie je dôležité objektívne a presne určiť jednotlivcov, ktorí sú predmetom štúdia. Majte na pamäti, že psychológia je veda a ako taká si vyžaduje prísne a spoľahlivé meracie prístroje.Psychometrický test je taký, pri ktorom sa hodnotí osobnosť jednotlivca, ako aj jeho nadanie. Spravid
Definícia územia

Definícia územia

Slovo územie označuje definovanú oblasť, ktorá je v legálnom vlastníctve jednotlivca, organizácie, inštitúcie, štátu alebo krajiny. Koncept územia je široký a rôznorodý. V geografii je široko používaný a ak má jeho použitie v niektorých prípadoch politickú koncepciu, inde je užšie spojené s variantmi krajiny, regiónu, vesmíru a podnebia. Naprí
Definícia perspektívy

Definícia perspektívy

The perspektíva Je to konkrétny, konkrétny a subjektívny pohľad človeka na konkrétny predmet. Perspektíva nie je pevná a nemenná, pretože je obvyklé, že človek počas svojho života presne mení názor na určité subjekty, pretože táto skúsenosť modifikuje aj spôsob interpretácie reality. Keď si čl
Definícia zoznamky

Definícia zoznamky

Randenie je zásadnou etapou vo vzťahu. The zasnúbenie Odráža to vzájomné spoznávanie dvoch ľudí, ktorí trávia čas randením, ktoré ukazujú typický proces zvádzania doby dobývania. Námluvy opisujú začiatok milostného príbehu poznačeného zamilovanosťou. Najkra
Čo je to Pravá láska

Čo je to Pravá láska

Skutočná láska je ten pocit, ktorý prežíva ako pár, o ktorom sníva veľa ľudí. Je potrebné zdôrazniť, že aby bola láska pravdivá, musí existovať vzájomnosť. Neexistuje láska, ak človek miluje, ale nie je odplatený. Spoločný projekt je možné vytvoriť iba na základe vzájomnej spolupráce a vôle oboch. Skutočn
Definícia tímovej práce

Definícia tímovej práce

Práca vykonaná niekoľkými ľuďmi a sledujúca jeden cieľTímová práca sa nazýva vzájomná spolupráca ľudí s cieľom dosiahnuť dosiahnutie určitého výsledku. Z tohto hľadiska sa tímová práca môže vzťahovať na určité športy, spoluprácu na ekonomické alebo sociálne účely, iniciatívy prijaté spoločne v oblasti politiky atď.Pridajte individu
Definícia centrálneho nervového systému

Definícia centrálneho nervového systému

The Nervový systém je rozdelený na dve veľké časti, Centrálny nervový systém a Periférny nervový systém. Centrálny nervový systém je tvorený mozgom a miechou, mozog je z jeho časti tvorený mozgom, mozočkom a mozgovým kmeňom. Peri
Definícia hipstera

Definícia hipstera

Slovo Hipster Je to termín pochádzajúci zo 40. rokov minulého storočia, aj keď až v 90. rokoch si získal väčšiu proslulosť, keď sa začal používať na opísať mladých ľudí a dospievajúcich patriacich k strednej a vyššej vrstve, rodákov z mesta, ktorí prejavujú záujmy, ktoré zďaleka nie sú dominantné z hľadiska módy a kultúry, ako je to v prípade alternatívna hudba alebo nezávislý film, jednoduchšími slovami, alternatíva alebo anti-móda To je to, čo sa týmto mla
Definícia sociálnej organizácie

Definícia sociálnej organizácie

Sociálnou organizáciou sa rozumie akákoľvek skupina ľudí, ktorá je založená na zdieľaných prvkoch, spoločných myšlienkach a podobných spôsoboch videnia sveta.Okrem toho je dôležité, aby sa takáto skupina ľudí považovala za sociálnu organizáciu, aby bolo možné dosiahnuť cieľ, či už solidárny alebo súkromný. Je tomu tak p
Definícia jadrovej rodiny

Definícia jadrovej rodiny

Rodina je životne dôležitým referenčným bodom pre každé dieťa, ktoré si v dospelosti uvedomí hodnotu koreňov a počas detstva vyrastá v prostredí ochrany, starostlivosti a lásky. Jadrová rodina označuje toto jadro osobnej intimity. To znamená, že hoci rodinná skupina môže byť veľmi široká, pretože ju tvoria starí rodičia, strýkovia a bratranci, naopak, jadro sa redukuje iba na rodičov a deti. Je potrebné
Definícia kultúrnej rozmanitosti

Definícia kultúrnej rozmanitosti

Slovo rôznorodosť Je to pojem, ktorý umožňuje odkazovať na rozdiel, rozmanitosť, odlišnosť a množstvo rôznych vecí v danom kontexte. Y. kultúrne Je to termín, ktorý nám umožňuje označiť všetko, čo je vlastné alebo čo súvisí s kultúrou. To poskytuje o
Definícia zmyslu pre príslušnosť

Definícia zmyslu pre príslušnosť

The pocit spolupatričnosti Vzťahuje sa na pocit vlastníctva alebo držby, ktorý osoba má nad predmetom alebo hmotným statkom. To znamená, že pocit spolupatričnosti ukazuje vzťah, ktorý existuje medzi vlastníkom veci a uvedeným majetkom. Pocit spolupatričnosti poskytuje vlastníkovi konkrétne práva na používanie a užívanie tohto hmotného majetku. Odtiaľto
Definícia rodiny

Definícia rodiny

Je to citové a / alebo pokrvné puto medzi najmenej dvoma ľuďmi, ktorých uznanie sa vyvíja v právnej a sociokultúrnej oblasti podľa dynamiky množstva možností, zatiaľ čo náboženstvo tlačí na zachovanie tradičných predpisov, ktoré sa riadia zväzkom vyhláseným pred Bohom medzi muž a žena a projekcia ich potomkov. Rodina poch
Definícia buržoázie

Definícia buržoázie

Pre sociológiu, Buržoázia je spoločenská trieda, ktorá sa vyznačuje vlastnými výrobnými prostriedkami a vďaka tomu si vytvorí vzťah vykorisťovania s proletariátom alebo sociálnou skupinou robotníckej triedy, od ktorej bude kupovať svoju pracovnú silu, pretože nemá svoje vlastné výrobné prostriedky. Tento v
Definícia hodnotového úsudku

Definícia hodnotového úsudku

Rozsudok je názor, názor alebo hodnotenie, ktoré niekto o niekom alebo niekom urobí a podľa ktorého človek zvyčajne určí, kedy je niečo dobré alebo zlé, či je pravdivé alebo nepravdivé, či je spoľahlivé alebo nie, z jeho uhol pohladu samozrejme. Vplyv o
Definícia preplnenosti

Definícia preplnenosti

Pojem preplnenosť označuje nepriaznivý stav vecí, ktorý je charakterizovaný zhlukom alebo hromadením jednotlivcov alebo zvierat na tom istom mieste, ktoré zámerne nebolo fyzicky pripravené na ich umiestnenie.To znamená, že počet ľudí, ktorí obývajú alebo zaberajú určitý priestor, je väčší ako kapacita, ktorú by tento priestor mal a mohol obsahovať, podľa parametrov pohodlia, bezpečnosti a hygieny. Inými
Definícia vzájomnej závislosti

Definícia vzájomnej závislosti

Termín vzájomná závislosť vám umožňuje určiť vzájomná závislosť, to znamená vzájomné, ktorá existuje medzi dvoma otázkami, premennými, ľudia, krajiny okrem iného,Vzájomná závislosť v zásade bude znamenať situáciu, v ktorej sú premenné, ľudia atď., Ktoré
Definícia organizácií

Definícia organizácií

Slovo organizácie označuje tie subjekty, ktoré vytvárajú jednotlivci, ktorí majú podobné záujmy a hodnoty a snažia sa prostredníctvom nich dosiahnuť určité ciele. V organizácii každý jednotlivec plní osobitnú a špecializovanú funkciu, ktorej účelom je dosiahnuť určité výsledky. Spoločne
Definícia moderného tanca

Definícia moderného tanca

Tanec patrí medzi klasické výtvarné umenie. Tanečníci pohybmi a rytmom vyjadrujú emócie a pocity. Každý tanec alebo tanec je spojený s konkrétnym okamihom. Niektoré z nich sú súčasťou rituálu, iné sú iba zábavou a vo väčšine prípadov je táto forma umeleckého prejavu orientovaná na svet zábavy. Ak ho
Definícia Hostile

Definícia Hostile

Slovo nepriateľské je kvalifikačné prídavné meno, ktoré slúži na označenie toho, kedy je človek, situácia alebo jav agresívny alebo nepríjemný. Nepriateľstvo pochádza z nepriateľstva, postoja reagujúceho agresívnym a nebezpečným spôsobom na integritu osoby alebo bytosti. Nepriat
Definícia Drag Queen

Definícia Drag Queen

V šoubiznise sú umelci, ktorí účinkujú v dámskom oblečení a líčení. Títo umelci dostávajú denomináciu Drag Queen.Drag Queen nereprezentuje ženu s normálnymi vlastnosťami, pretože jej odev a vzhľad sú veľmi prehnané; s veľkými platformami, nápadnou parochňou, vyzývavými šatami a skrátka veľmi pôsobivou inscenáciou. Takto div
Definícia voľného času

Definícia voľného času

Voľný čas je známy ako čas, ktorý ľudia venujú tým činnostiam, ktoré nezodpovedajú ich formálnej práci alebo základným úlohám v domácnosti. Jeho rozdielnou vlastnosťou je, že ide o rekreačný čas, ktorý môže „jeho majiteľ“ využívať podľa ľubovôle, to znamená, na rozdiel od toho, čo sa stane s neslobodným časom, v ktorom si väčšinou nemôžete zvoliť čas dokončenia, v tomto, osoba sa môže rozhodnúť, koľko hodín pridelí. Aj keď voľný čas pre nie
Definícia povinností

Definícia povinností

Pojem povinnosti sa vzťahuje na činnosti, konanie a okolnosti, z ktorých vyplýva určitá morálna alebo etická povinnosť. Povinnosti vo všeobecnosti súvisia s určitými postojmi, ktoré sú povinní plniť všetci ľudia bez ohľadu na ich pôvod, etnickú príslušnosť, vek alebo životné podmienky, aby zabezpečili zvyšku ľudstva možnosť žiť v pokoji, dôstojne a s určitým pohodlím. Povinnosti sú t
Vymedzenie zásad

Vymedzenie zásad

Na príkaz etika, princípy Oni sú tie normy alebo pravidlá, ktoré slúžia na usmernenie správania sa ľudskej bytosti. Série noriem a hodnôt, ktoré usmerňujú a usmerňujú správanie človeka tak, aby k jeho rastu došlo v súlade so zákonom a v rámci zákonaTo znamená, že princípy pozostávajú z všeobecné normy, všeobecne rozšírené na každú komunitu, kultúru, ako napríklad: neklamať, rešpektovať a milovať svojho blížneho, rešpektovať život, nevykonávať násil
Definícia rodiny s jedným rodičom

Definícia rodiny s jedným rodičom

Pojem rodina je veľmi široký a je možné ho študovať z rôznych hľadísk: jeho historický vývoj ako inštitúcia spoločnosti, analýza jej funkcií v spoločnosti alebo rozdelenie rodín na ich rôzne typológie. Ak sa zameriame na rôzne typy rodín, je možné urobiť nasledujúcu klasifikáciu: tradičná rodina, neúplná rodina a ďalšie modely. Čo je to rodi
Definícia dobrého zaobchádzania

Definícia dobrého zaobchádzania

Životom v spoločnosti ľudia navzájom súvisia vo všetkých oblastiach života, v rodine, v práci, v škole alebo na ulici. Za každých okolností existuje nepísaný zákon, podľa ktorého je žiaduce, aby medzi jednotlivcami prevládalo dobré zaobchádzanie.Aký
Definícia neistoty

Definícia neistoty

Neistota je známa ako pocit alebo vnímanie absencie bezpečia, ktoré jednotlivec alebo sociálna skupina vníma s ohľadom na ich obraz, fyzickú a / alebo duševnú integritu a vzťah k svetu. Existujú rôzne príčiny a prostredia, v ktorých sa môžete zmieniť o neistote ...Emoci
Definícia disciplíny

Definícia disciplíny

Aby existoval poriadok v ktorejkoľvek oblasti spoločnosti, je potrebné ustanoviť súbor smerníc a pravidiel, ktoré určia, čo je dovolené a čo nie. Inými slovami, disciplína. Zahŕňa uskutočnenie usporiadaného a vytrvalého konania s cieľom dosiahnuť určitý dobrý účel alebo účel, to znamená dosiahnuť životný cieľ, nech už navrhujeme čokoľvek, bez ohľadu na to, koľko vytrvalosti alebo sily máme, a to samozrejme pomôže Aby sme to dosiahli, je nevyhnutné mať alebo mať osobný poriadok, ktorý nás zorg
Definícia fitness

Definícia fitness

Je známa ako zdatnosť k tejto schopnosti a dobrá dispozícia, ktorú človek preukazuje pri výkone alebo výkone určitej úlohy, zamestnania alebo funkcie, hoci to nemôžeme obmedziť iba na pracovnú činnosť, ale aj výkon a výkon nejakej športovej činnosti. , ako na
Definícia očakávania

Definícia očakávania

The očakávanie sa ukáže byť pocit nádeje, ilúzie, ktoré jedinec prežíva pred možnosťou dosiahnutia cieľa alebo iného druhu úspechu vo svojom živote. “Vkladám do nášho vzťahu veľké očakávania a svojím podvodom si neurobil nič iné, len si zničil všetko, čo sme spolu vybudovali. Očakávam, že
Definícia sociálnej kontroly

Definícia sociálnej kontroly

Keď hovoríme o sociálnej kontrole, odkazuje sa na skupinu pravidiel a predpisov rôznych druhov, ktoré spoločnosť výslovne alebo implicitne ustanovuje na udržanie poriadku jednotlivcov a na umožnenie rozvoja organizovanej a kontrolovanej životnej úrovne. Sociálna kontrola môže byť prítomná rôznymi spôsobmi, a to prostredníctvom formálnych a neformálnych postupov, prostredníctvom spoločensky prijatých predpisov a tiež prostredníctvom nátlaku toho istého jednotlivca na seba.Cieľom soc
Definícia spoločnosti

Definícia spoločnosti

The spoločnosť je totalita jednotlivcov ktorí majú medzi sebou vzťahy. Ľudia teda zdieľajú sériu kultúrne prvky ktorý umožňuje dosiahnuť súdržnosť skupiny a stanoviť spoločné ciele a perspektívy. Študijným odborom je sociológia, ktorá sa opiera o históriu, antropológiu, ekonómiu atď.Socializá
Definícia humanitných vied

Definícia humanitných vied

Humanitami rozumieme všetky disciplíny, ktoré študujú správanie, stav a výkon človeka, na rozdiel od prírodných vied, ktoré svoju štúdiu zakladajú na analýze prírody a javov s ňou súvisiacich. Humanitné vedy, tiež známe ako spoločenské vedy, sa zaujímajú o štúdium prvkov spojených s kultúrou, náboženstvom, umením, komunikáciou a históriou. V tomto
Definícia integrácie

Definícia integrácie

Integrácia je jav, ktorý sa stane, keď skupina ľudí zjednotí niekoho, kto je vonku, bez ohľadu na jeho vlastnosti a bez toho, aby sa pozreli na rozdiely. Akt integrácie je pre všetky spoločnosti veľmi dôležitý, pretože jeho členom sa približuje k spolužitiu, mieru a harmonickému životu. Rozdiely a
Definícia základného vzdelávania

Definícia základného vzdelávania

Dá sa ľahko povedať, že základné vzdelanie je najdôležitejšie vzdelanie, ktoré jednotlivec dostane, pretože mu umožňuje získať základné vedomosti, z ktorých sa dá prehĺbiť ich intelektuálny a racionálny zmysel. Základné vzdelanie je súčasťou toho, čo sa nazýva formálne vzdelávanie, tj ten typ vzdelávania, ktorý je organizovaný na úrovniach alebo stupňoch, má jasné ciele a vyučuje sa v špeciálne určených inštitúciách (školy, vysoké školy, ústavy). A
Čo je priateľ

Čo je priateľ

Priateľ je výraz, ktorý v našom jazyku používame vo veľkej miere na označenie ten jedinec, s ktorým sa udržuje priateľstvo. Jednotlivec, s ktorým sa udržuje priateľstvo a s ktorým sa vytvára spojenie lásky a túžba zdieľať a byť si blízki v dobrých i zlých časoch, aby ho podporiliMedzitým priateľstvo Je to medziľudský vzťah, ktorý udržiavajú dvaja alebo viacerí ľudia, a ktorý sa vyznačuje najmä náklonnosťou, náklonnosťou a láskou, ktorú si navzájom vyznávajú, a ktor
Definícia výučby

Definícia výučby

Vyučovanie je jednou z najušľachtilejších činností a postupov, ktoré ľudské bytosti rozvíjajú v rôznych životných situáciách. Zahŕňa vývoj techník a metód rôznych štýlov, ktorých cieľom je prenos vedomostí, informácií, hodnôt a postojov od jedného jednotlivca k druhému. Aj keď exi
Definícia altruizmu

Definícia altruizmu

Altruizmus, ktorý sa chápe ako jedna z najobdivuhodnejších a najpodstatnejších vlastností človeka, predstavuje schopnosť nezištne konať v prospech ostatných, ktorí môžu potrebovať pomoc alebo ktorí sú v horších podmienkach. Altruizmus sa považuje za prirodzenú podmienku ľudskej bytosti, pretože keď žije v spoločnosti, má vzťah k iným jednotlivcom a rozvíja všetky druhy pocitov súcitu, empatie a lásky, ktoré ho vedú k nezainteresovanému a súcitnému konaniu.Slovo altruizmus
Definícia diskusie

Definícia diskusie

Diskusia sa bude nazývať konverzácia alebo diskusia, ktorá sa uskutoční medzi dvoma alebo viacerými jednotlivcami a ktorá sa vyznačuje hlavne výmenou názorov, názorov, názorov a presvedčení o určitej téme. Všeobecne sa diskusia uskutoční medzi tými účastníkmi, ktorí prezentujú veľmi protichodné názory alebo nápady.Výme
Vymedzenie pojmu spoločenstvo

Vymedzenie pojmu spoločenstvo

Myšlienka komunity sa týka súboru jednotlivcov. Skupina ľudí alebo zvierat môže vytvárať spoločenstvo, pokiaľ má nejaký prvok, ktorý ich spája. Preto má hispánska komunita spoločný jazyk, kultúru a históriu a skupina opíc tvorí spoločenstvo, pretože majú spoločné príbuzenské väzby a tvoria klan.Rôzne
Definícia humanizácie

Definícia humanizácie

Pojem humanizácia je veľmi zložitý pojem, ktorý pochádza zo spoločenských vied a ktorý priamo odkazuje na jav, ktorým neživý predmet, zviera alebo dokonca osoba získa určité črty, ktoré sa považujú za ľudské a ktoré predtým nemali. Je d
Definícia odpadu

Definícia odpadu

The mrhať sú to materiály, látky, predmety, veci, okrem iných, ktoré je potrebné vylúčiť, pretože už nie sú užitočné.Je potrebné poznamenať, že ako sme naznačili, odpad je eliminovaný pre svoju zbytočnosť, hoci sa stále opakuje, že čo pre jedného je odpadom a ako také musí byť eliminované, iný jednotlivec to môže považovať za užitočné pre svoj život. Napríklad kance
Definícia afektivity

Definícia afektivity

On Psychológia the afektivita bude to ono Reakčná kapacita, ktorú subjekt predstavuje, na podnety, ktoré pochádzajú z vnútorného alebo vonkajšieho prostredia a ktorých hlavnými prejavmi budú pocity a emócie.Vyjadrenie pocitov a emócií, ktoré sú výsledkom prijatia vonkajšieho alebo vnútorného podnetu V menej formálnom a hovorovejšom jazyku, keď hovoríme o afektivite, všetci vieme, že máme na mysli tieto vzorky lásky, ktoré ľudská bytosť ponúka ľuďom, ktorých miluj
Definícia incestu

Definícia incestu

Fenomén incestu, ktorý je dlho chápaný ako tabuizovaný prvok v mnohých ľudských spoločnostiach (aj keď nie vo všetkých), je značne zložitý. Keď hovoríme o inceste, máme na mysli sexuálne vzťahy, ktoré je možné nadviazať medzi ľuďmi, ktorí sú príbuznými alebo navzájom udržiavajú pokrvné vzťahy (napríklad medzi súrodencami, bratrancami alebo rodičmi a deťmi). Pojem incest ex
Definícia správania

Definícia správania

Ľudské správanie je prejavom správania, teda tým, čo robíme. Naše správanie možno analyzovať z psychologického hľadiska, z etickej reflexie alebo v konkrétnom zmysle (napríklad spotrebiteľské správanie). Na druhej strane je koncept správania použiteľný aj pre zvieratá a etológia je disciplína, ktorá sa zaoberá touto otázkou.Sprá
Vymedzenie pojmu starší dospelý

Vymedzenie pojmu starší dospelý

Koncepcia Starší ľudia predstavuje relatívne nedávne použitie, pretože sa javí ako alternatíva ku klasike staršia osoba a starý muž. Medzitým je starším dospelým ten jedinec, ktorý je v poslednej životnej etape, ktorá nasleduje po dospelosti a ktorá predchádza smrti človeka. Pretože
Definícia colnej správy

Definícia colnej správy

Zvyky sú známe ako všetky činnosti, postupy a činnosti, ktoré sú súčasťou tradície komunity alebo spoločnosti a ktoré hlboko súvisia s jej identitou, jedinečným charakterom a históriou. Zvyky jednej spoločnosti sú zvláštne a zriedka sa presne opakujú v inej komunite, hoci územná blízkosť môže spôsobiť spoločné zdieľanie niektorých prvkov.Zvyky a trad&#
Definícia sociálnej pomoci

Definícia sociálnej pomoci

The sociálna starostlivosť je činnosť, ktorá sa zaoberá rôznymi situáciami, medzi ktorými vynikajú: podpora spoločenských zmien smerom k stavu zlepšovania ľudí, riešenie konfliktov, ktoré vznikajú v ľudskej interakcii, posilňovanie a oslobodenie národov podľa cieľa dosiahnutia spoločné dobro.Činnosť, kto
Definícia protokolu

Definícia protokolu

Termín protokol Zahŕňa niekoľko významov, zatiaľ čo najbežnejšie a najbežnejšie používané obyčajnými ľuďmi sa odkazuje na súbor správania a pravidiel, ktoré musí osoba dodržiavať pri pohybe v určitých úradných priestoroch, a to buď z dôvodu zvláštnych okolností, alebo preto, lebo zastávajú pozíciu, ktorá ich vedie k tranzitu cez tieto úradné oblasti. Všeobecne plat
Definícia etnického pôvodu

Definícia etnického pôvodu

Je pomenovaný etnická príslušnosť do sociálna skupina, komunita ľudí, ktorí zdieľajú rôzne vlastnosti a vlastnosti, ako napríklad: jazyk, kultúra, rasa, náboženstvo, hudba, odevy, rituály a festivaly, hudba a ďalšie. Skupina ľudí, ktorí okrem iného zdieľajú kultúru, hodnoty, predkov, zvyky a zvyky, rasuMedzitým sú všetky tieto spoločné problémy, ktoré identifikujú členov, to, čo ich posúva k tomu, aby si v priebehu rokov a storočí udržali rovnaké postupy ako ich predk
Definícia frustrácie

Definícia frustrácie

Frustrácia je a typická emocionálna reakcia, ktorú ľudia prejavia, keď zlyhajú túžby alebo nádeje, to znamená, že pozostáva z hyper-negatívneho a nepríjemného pocitu, ktorý je úzko spojený s neuspokojenými očakávaniami z dôvodu, že neboli schopní dosiahnuť to, čo sa hľadalo alebo chcelo.Zlyhanie
Definícia ocenenia

Definícia ocenenia

The vďačnosť je on pocit vďačnosti, ktorý sa zvyčajne vyskytuje v dôsledku toho, že ste od niekoho dostali niečo, čo sa očakávalo alebo potrebovalo, že vám niekto okrem iného pomohol v nejakej zložitej situácii.Cítiť pozoruhodnú vďačnosť, ktorú niekto preukazuje druhému, ktorý mu pomohol za zložitých okolností Keď niekto urobí niečo pre nás, tento prístup, správanie, vytvára obrovské uspokojenie, samozrejme veľmi príjemné, vyvoláva to pocit vďačnosti, pretože získaná priazeň al
Definícia kognitívneho

Definícia kognitívneho

Kognitívne prídavné meno pochádza z latinského slova cognoscere, čo znamená vedieť. V psychológii a pedagogike sa tento termín používa vo vzťahu k ľudskej schopnosti učiť sa a asimilovať vedomosti.V oblasti psychológie Od roku 1950 psychológia opustila postuláty správania založené na modifikáciách správania a začala nový kurz s kognitívnou alebo kognitívnou orientáciou. Tento nov
Definícia segregácie

Definícia segregácie

Pojem segregácia označuje jeden z najtradičnejších a najtrvalejších sociálnych problémov ľudstva, ktorý spočíva v odlúčení alebo marginalizácii, ktorú niekto, skupina, vykonáva proti iným alebo iným v dôsledku rasy, kultúry, ideológie alebo rodu, ktorý majú . Rozdel
Definícia tímu

Definícia tímu

Tím je skupina ľudí, ktorá sa spája za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. Grafickým a konkrétnym príkladom tímu sú futbalové tímy, ktoré stoja za nadbytočnosť. Ich účelom zväzu je dosiahnuť niektorý z majstrovstiev, proti ktorým bojujú. Futbali
Definícia sankcie

Definícia sankcie

Sankciou je uloženie určitého druhu trestu alebo trestu jednotlivcovi za určité správanie, ktoré sa považuje za nevhodné, nebezpečné alebo nezákonné. V tomto zmysle možno pojem sankcie chápať dvoma rôznymi spôsobmi, aj keď sú podobné a navzájom prepojené. Tieto d
Definícia sociálnej praxe

Definícia sociálnej praxe

Každý človek žije integrovaný do kontext skupiny, je súčasťou konkrétnej spoločnosti poznačenej kultúrou. Každá kultúra má svoje vlastné normy, to znamená obvyklé správanie, ktoré má v rámci tejto kultúry konkrétny význam, ale v inej kultúrnej skupine nemá žiadnu hodnotu.Týmt
Definícia kriminality mladistvých

Definícia kriminality mladistvých

Kriminalita mladistvých je všeobecné meno, ktoré sa im dáva trestné činy páchané výlučne osobami, ktoré nedosiahli plnoletosť, obvykle založená v 18 rokoch. Napríklad mladistvý, ktorý nedovŕši 18 rokov a ktorý sa dopúšťa rôznych protiprávnych konaní, bude označovaný za mladistvého delikventa.V posledn&
Definícia fóra

Definícia fóra

Fórum je fyzické alebo virtuálne miesto, ktoré sa používa na stretávanie a výmenu názorov a skúseností o rôznych témach. Slovo forum pochádza z latinského fóra, čo znamená námestie, trh alebo verejné priestranstvo. R
Definícia začlenenia

Definícia začlenenia

Zahrňte a obsahujte niečo alebo niekoho. Aby sme pochopili, čo znamená pojem inklúzia, mali by sme začať definovaním akcie zahrnutia. Predpokladá sa, že obsahuje alebo zahŕňa niečo alebo niekoho v inej veci, priestore alebo za určitých okolností. Zahrnúť potom znamená pridať niečo k niečomu ďalšiemu, čo už existuje. Pojem inklúz
Definícia občianskeho registra

Definícia občianskeho registra

Ako hovorí jeho názov, občiansky register je orgán alebo organizácia patriaca štátu, ktorý je zodpovedný za registráciu rôznych aspektov občianskeho života ľudí, to znamená, že registruje a kontroluje aspekty každodenného života osoby, ktoré majú spoločné s sociálny priestor a nie s verejným priestorom. Niektor&
Vymedzenie pojmu pluralita

Vymedzenie pojmu pluralita

Jeden z multikulturalizmus je v našom jazyku relatívne nový pojem a používa sa na vysvetlenie rozmanitosť kultúr, ktoré sú prítomné v komunite, v národe, v skupine, medzi inými. Rozmanitosť kultúr, ktoré na území spolunažívajú a pokojne na seba vzájomne pôsobia a prostredníctvom dialógu riešia svoje rozdielyMedzitým musí toto spolužitie prebiehať v rámci pacifizmu a dobrého spolužitia, aby sa mohli uspokojivo rozvíjať všetky kultúry, väčšina aj menšina, a nie aby
Čo je zdieľanie

Čo je zdieľanie

Zjednodušene by sme mohli povedať, že zdieľanie znamená dávať druhým niečo zo seba. Že dať niečo môže byť veľa vecí: súčasť nášho jedla, peniaze, ktoré človek má, osobné ilúzie alebo pocit lásky k druhému človeku. Koncept zdieľania teda nevyhnutne znamená zásah dvoch alebo viacerých subjektov, zvyčajne jedného, ​​ktorý dáva a jedného, ​​ktorý prijíma, alebo niekoľkých, ktorí si niečo vymenia.V párových vzťahoch
Definícia epistemológie

Definícia epistemológie

Epistemológia je veda, ktorá študuje ľudské poznanie a spôsob, akým jednotlivec vyvíja svoje myšlienkové štruktúry. Epistemologická práca je rozsiahla a súvisí tiež s odôvodneniami, ktoré môžu ľudia nájsť pre svoje viery a typy znalostí, študujúc nielen ich metodológie, ale aj ich príčiny, ciele a základné prvky. Epistemol
Definícia tolerancie

Definícia tolerancie

Toleranciu možno opísať ako postoj, spôsob konania, spôsob bytia, ktorý je založený na myšlienke, že všetci ľudia sú si rovní, a že si preto musíme vážiť, chrániť a prijímať samých seba takých, akí sme, bez toho, aby sme vytvárali rozpory, ktoré nás konfrontujú, bez útoku alebo diskriminácie. Konkré
Definícia jednotlivca

Definícia jednotlivca

Koncept jednotlivca má nepochybne veľkú zložitosť a bohatosť. Z technického hľadiska symbolizuje všetko, čo sa nedá rozdeliť, hoci sa vo všeobecnosti používa na označenie človeka alebo človeka, pretože ho nemožno rozdeliť ani rozdrobiť. Jednotlivec je tak najmenšou a najjednoduchšou jednotkou zložitých sociálnych systémov a tiež zdrojom, z ktorého sú založené a organizované. Definíciu pojmu
Definícia sociálneho kontextu

Definícia sociálneho kontextu

Ktokoľvek rastie v a prostredie odhodlaný. Vyrastá v konkrétnej rodine, žije v konkrétnom meste, komunikuje s určitými priateľmi a pohybuje sa v kruhu vzťahov, ktorý je známy ako sociálny kontext, s ktorým jedinec interaguje okamžite. Aj keď je pravda, že neexistuje žiadny vplyv spôsobený následkom, je pravda, že žiadna ľudská bytosť nemôže zabudnúť na okolnosti, v ktorých žila, pretože všetky skúsenosti nás ovplyvňujú z kolísky. Inými slovami
Definícia negramotnosti

Definícia negramotnosti

Pod negramotnosťou sa rozumie neschopnosť človeka vykonávať základné operácie čítania a písania. Negramotnosť sa javí ako dôsledok nedostatku vzdelania a hoci percento svetovej populácie stále ponorenej do takýchto podmienok je nekonečne nižšie ako inokedy v histórii, stále existuje veľa spoločností a spoločenstiev, ktoré majú vo svojej populácii veľkú časť negramotných. .Negramotnosť
Definícia vlastného imania

Definícia vlastného imania

The Rovnosť je tá kvalita, ktorá v každom, koho má, bude viesť k tomu, aby každému dal to, čo si zaslúži a čomu zodpovedá. Kvalita poskytovania splatnosti každému. Synonymum spravodlivostiVäčšinou je to termín, ktorý sa používa vo vzťahu k Spravodlivosti, pretože bude zahŕňať nestrannosť pri uskutočňovaní obchodu alebo obchodu. Aj mnohokrát
Definícia mesta

Definícia mesta

Mesto sa odvoláva na sociálne prostredie, v ktorom ľudia žijú a spolunažívajú. V tomto mestskom prostredí sa vytvára vzťah spolužitia, v ktorom je pozitívne hľadanie spoločného dobra, pretože blahobyt skupiny tiež posilňuje blaho jednotlivca. Pokiaľ ide o kvalitu zdvorilosti, táto charakteristika sa týka ľudí, keď praktizujú svoje dobré mravy a zdvorilosť prejavom úcty k ostatným. Gestá zd
Definícia inhibovaného

Definícia inhibovaného

Z termínu inhibovaný môže určiť to alebo ono, ktoré utrpí účinkom obmedzenia, zákazu alebo prekážky, buď konať, alebo konať slobodne a také, aké sú. Keď sú tam jeho rodičia, Juan, je brzdený a nespráva sa tak voľne ako pred skupinou. Cítim
Homoparental Family - Definícia, pojem a čo to je

Homoparental Family - Definícia, pojem a čo to je

Homoparentická rodina je rodina, v ktorej sa členovia páru rovnakého pohlavia stávajú rodičmi jedného alebo viacerých detí. Je potrebné poznamenať, že grécka predpona homo znamená to isté, ako slová homosexuál, homológ alebo homonymum.Homo
Definícia pracovných vzťahov

Definícia pracovných vzťahov

Vzťah medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi na pracovisku alebo v práci sa nazýva pracovnoprávny vzťah. Pracovné vzťahy sú vzťahy, ktoré vznikajú medzi tým, kto ponúka svoju pracovnú silu (fyzickú alebo psychickú), a tým, kto ponúka kapitál alebo výrobné prostriedky pre prvú osobu, ktorá vykonáva úlohu (príkladom by mohol byť zamestnanec). kancel
Definícia sociálnej triedy

Definícia sociálnej triedy

The spoločenská trieda je a forma sociálnej stratifikácie, pri ktorej skupina jednotlivcov zdieľa charakteristiku alebo situáciu, ktorá ich socioekonomicky spája, to znamená ich spoločenské postavenie, kúpna sila, ktorú majú, postavenie, ktoré zastávajú v rámci určitej organizácie, správania, ideologického zastúpenia alebo spriaznenosti, či už v zvykoch alebo záujmoch.Forma
Definícia literárnej lebky

Definícia literárnej lebky

V súvislosti s Dňom mŕtvych usporiadali Mexičania veľmi jedinečnú slávnosť. V ňom sa spomína na blízkych, ale nejde o smutnú a melancholickú cestu. V skutočnosti existuje farba, zábava a humor. Lebky alebo literárne lebky sú zjavným príkladom vitálneho postoja Mexičanov k smrti.Skutočne