definícia geometrických útvarov

Geometrický útvar je množina, ktorej súčasťou sa nakoniec stávajú body (jedna zo základných entít geometrie), zatiaľ čo Geometria je disciplína, ktorá sa bude zaoberať jej podrobným štúdiom, jeho hlavnými charakteristikami: jeho tvarom, rozšírením, jeho vlastnosťami a ich relatívna poloha.

Geometrický útvar je definovaný ako neprázdna množina zložená z bodov, ktorá sa chápe ako geometrické miesto - oblasť uzavretá čiarami alebo povrchmi, a to buď v rovine, alebo v priestore.

Geometrický útvar je neprázdna množina, ktorej prvkami sú body. Tieto obrázky chápané ako geometrické miesta sú oblasti uzavreté čiarami alebo povrchmi v rovine alebo v priestore. Aj keď teraz matematika a geometria predovšetkým študujú tieto figúry s obľubou a sú predmetom štúdia týchto disciplín, bude potrebné ich znalosti v umení, pretože je nevyhnutné mať o nich základné vedomosti, aby bolo možné s odbornosťou opísať umelecké dielo. , naplánovať alebo vypracovať technický výkres.

S jedinou skutočnosťou pozorovania prírody, sveta, ktorý nás obklopuje, môžeme potvrdiť existenciu a prítomnosť najrôznejších foriem v hmotných telách, ktoré koexistujú vo vyššie uvedenej prírode, a práve z nich formujeme objem ideí , plocha, priamka a bod.

Rôzne typy potrieb, ktorým človek v priebehu rokov čelil, ho viedli k premýšľaniu a štúdiu rôznych techník, ktoré mu umožňujú napríklad stavať, pohybovať sa alebo merať a týmto spôsobom sa stal človekom pri využívaní rôznych geometrických útvarov .

Elementárne geometrické obrazce

Ukázalo sa, že najelementárnejšie geometrické obrazce sú: rovina, bod, čiaraMedzitým produkujú v dôsledku transformácií a posunov svojich zložiek rôzne objemy, povrchy a čiary, ktoré sú určite predmetom štúdia geometrie, topológie a matematiky.

Vyššie uvedené čísla podľa funkcie, ktorú predstavujú, sú rozdelené do piatich typov: Dimenzionálnybod; Jednorozmerný, priamka (lúč a segment) a krivka; Dvojrozmerný, rovina, ohraničujúca povrchy (mnohouholník, trojuholník a štvoruholník), obsahuje kužeľovitý rez elipsy, kružnice, parabola a hyperbola, ktoré popisujú povrchy (pravítka a plocha otáčania; Trojrozmerný, nájdeme tie, ktoré ohraničujú objemy, mnohosten a také, ktoré namiesto nich popisujú objemy, rotačné teleso, valec, guľu a kužeľ; a N-dimenzionálny, ako polytop.

Napríklad štvoruholník a trojuholník sa ukážu ako pevné geometrické obrazce, ktoré ohraničujú objemy.

Trojuholník a štvorec, geometrické postavy par excellence

Trojuholník je jedným z najuznávanejších a najpopulárnejších geometrických útvarov. V zásade ide o mnohouholník zložený z troch strán. Vyššie uvedená postava trojuholníka sa dosiahne spojením troch línií, ktoré sa pretnú v troch nezarovnaných bodoch. Medzitým sa každý z týchto bodov, kde je možné spojiť priamky, nazýva vrcholy a segmenty, ktoré tvoria byť nazývaný stranami.

Existuje niekoľko spôsobov, ako klasifikovať tento geometrický útvar podľa amplitúdy jeho uhlov (obdĺžnik, ostrý a tupý), podľa dĺžky jeho strán (rovnostranný, rovnoramenný, scalén).

Námestie je svojou časťou ďalším z geometrických útvarov par excellence. Je to polygón zložený zo štyroch rovnakých a rovnobežných strán a všetky jeho uhly merajú 90 °, čo sú jeho hlavné a určujúce vlastnosti.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found