definícia občianstva

Občianstvo označuje príslušnosť k určitému politickému spoločenstvu. To znamená, že občianstvo je to, čo vyjadruje príslušnosť jednotlivca v danej spoločnosti, v ktorej sa samozrejme aktívne zúčastňuje na všetkých úrovniach. Napríklad na Západe má občan celý rad právnych atribútov a súčasne integruje politické spoločenstvo národa, ktorého sa zúčastňuje.

Byť občanom tohto alebo toho územia znamená mať rozvinutý pocit spolupatričnosti a identity tohto geografického miesta, v ktorom bude samozrejme spoločensky pôsobiť zodpovednosť a mať práva a rešpektovať príslušné povinnosti, ktoré z tohto postavenia vyplývajú.

Napríklad občianstvo udeľuje súbor práv a povinností, ktoré sa musia rešpektovať. Z týchto práv možno spomenúť volebné právo a výber orgánov, ktoré sa považujú za príslušné, ako aj účasť na všetkom dobrom, ktoré vyplýva z účasti komunity. Medzi povinnosti patrí napríklad povinnosť platiť dane; tento aspekt možno zhrnúť v súlade so zákonom všeobecne.

Termín občianstvo, ktorý označuje túto účasť v komunite, vďačí za svoje použitie historickým okolnostiam, ktoré nás vedú späť do gréckej civilizácie. V tom čase bola politická organizácia centralizovaná v každom meste, ktoré tvorilo skutočný štát. Obzvlášť slávny je príklad Atén, ktorý spočíval v prvom prípade uplatňovania demokracie. V týchto mestách sa za občanov považovali iba muži, pretože iba muži sa mohli chopiť zbraní a chrániť tak mesto pred možnými vonkajšími útokmi. Túto koncepciu občianstva prijala a rozvinula Rímska ríša.

Buďte občanom

Aj keď sa to nazýva termínom občan tejto fyzickej osoby, ktorá je prirodzená, to znamená, že sa narodila alebo susedí s určitým geografickým miestom (štátom) a ktorá ako taká podlieha občianskym aj politickým právam, ktoré sú obsiahnuté v súčasných predpisoch, je to tak ústavy a vnútroštátnych zákonov. Napríklad ako občan je jednotlivec povinný plniť si povinnosti, ktoré sa od neho požadujú, a musí tiež v prípade potreby uplatniť svoje práva.

Historické problémy, ako sú rasa, cudzinci, etnická príslušnosť, náboženstvo, pohlavie, vek a narodenie, vymedzili denomináciu občanov toho alebo onoho miesta, a preto boli dôvodom na vylúčenie tých, ktorí nedodržiavajú niektoré z nich, sú považované za povinné.

Existuje veľa a uznávaných sociálnych hnutí, ktoré bojujú proti diskriminácii a v prospech začlenenia.

Je potrebné poznamenať, že tí, ktorí majú dočasný pobyt v štáte a nemajú požadovanú dokumentáciu, nebudú považovaní za občanov, ale iba za obyvateľov.

Občan dnes

V súčasnosti Status občana sa získava od určitého okamihu v ľudskom živote, ktorý sa identifikuje s vekom plnoletosti, okolnosť, za ktorej sa má za to, že osoba môže dostatočnými kritériami a spôsobilosťou čeliť povinnostiam a právam, ktoré pre ňu existujú v spolužití.

V okamihu, keď k tejto udalosti integrácie občanov dôjde, je potrebných niekoľko základných poznatkov o správaní spoločnosti a jej politickej organizácie.. Preto je počas vzdelávacieho procesu, ktorý školí každého jednotlivca a ktorý je povinný, zahrnutý povinný obsah účasti občanov. V nich si uvedomuje práva a povinnosti, ktoré študentovi vzniknú dosiahnutím zodpovedajúceho veku.

Na druhej strane je v dnešnej dobe bežné, že jednotlivci, ktorí majú priamych predkov s inou národnosťou, o ňu požiadajú pred príslušnými orgánmi a predložia všetku dokumentáciu, ktorá to dokazuje. Je tiež možné získať občianstvo národa sobášom s niekým a po uplynutí určitého počtu rokov.