definícia antropológie

Antropológia je spoločenská veda, ktorej hlavným predmetom štúdia je jednotlivec ako celok, to znamená, že antropológia sa venuje predmetu ľudskej bytosti prostredníctvom rôznych prístupov, ktoré ponúkajú disciplíny ako prírodné, spoločenské a humanitné vedy..

Antropológia teda spočíva v tom, že veda, ktorá nám umožňuje spoznať človeka v rámci spoločnosti a kultúry, do ktorej patrí, a tiež ho považovať za ich produkt, niečo ako akútny, rozsiahly a podrobný röntgenový lúč o bio -sociálny proces.ktorý chápe existenciu ľudskej rasy.

Aj keď muži všetkých historických čias už dlho uvažovali o človeku, kým je, odkiaľ pochádza, odkiaľ získal svoj životný štýl, okrem iného sa antropológia ako disciplína objavila až v polovici 18. storočia. V žiadosť o dielo pokrstené ako Histoire Naturelle patriace okrem iných profesií Georgesovi-Louisovi Leclercovi, Comte de Buffon, spisovateľovi, prírodovedcovi, matematikovi a botanikovi.

Spočiatku sa predmet štúdia antropológie, ako mnohí verili, obmedzil iba na poznanie a zameranie na kultúru alebo civilizáciu, porozumenie týmto spôsobom, umenie, zvyky, morálka, právo a viery, ktoré človek nadobudol a prijal, sa raz stali jeho súčasťou. spoločnosti to však ide oveľa ďalej, pretože antropológia sa zameriava aj na štúdium reakcií človeka na prostredie, do ktorého patrí, pričom kultúra je odlišujúcim prvkom každého človeka.

Hodnota antropológie spočíva v tom, že sa jej podarilo zjednotiť a zhromaždiť veľa informácií, ktoré veľmi určite uplatnila pri svojom objekte štúdia, ktorým je človek.

Na druhej strane, ďalšou významnou črtou antropológie je vlastnosť prvej vedy, ktorá zaviedla takzvanú terénnu prácu, ktorá bola dokázaná napríklad príbehom cestujúcich misionárov.

Antropológiu možno rozdeliť do štyroch vetiev alebo subdisciplín. Fyzická alebo biologická antropológia ktorá sa zaoberá štúdiom a analýzou rozmanitosti, ktorú si ľudské telo prešlo v minulosti a súčasnosti, teda vývoj, ktorý zodpovedal anatómii. Sociálna antropológia Je to podoblasť, ktorá sa zameriava na štúdium ľudského správania, kultúry a štruktúry sociálnych vzťahov. Na jeho strane, druhá z vetiev, arqueológia, je zodpovedný za štúdium ľudskej rasy, ktorá v minulosti zaľudňovala Zem, to znamená, že nám umožňuje vedieť, čo robili, čo jedli, čomu sa venovali tieto primitívne a zaniknuté národy. A nakoniec lingvistická antropológia, je súčasťou antropológie, ktorá sa bude zaoberať štúdiom ľudských jazykov, viac ako čímkoľvek iným, vývojom, ktorý dosiahli v priebehu času, a vplyvmi, ako sú migrácia a rozsiahle šírenie informácií, ktoré o nich mali. sa stalo na našej planéte.