definícia rozdielu

Podľa kontextu, v ktorom sa uplatňuje, má výraz rozdiel niekoľko významov.

Všeobecne rozdielom sa rozumie tá kvalita alebo aspekt, ktorým sa osoba alebo vec odlíši od inej. Napríklad na žiadosť o zamestnanie urobí človek, ktorý perfektne hovorí anglicky, písomne ​​aj ústne, absolútny rozdiel v jeho prospech v porovnaní so zvyškom jeho konkurencie.

Rovnako sa v bežnom jazyku veľmi často používa slovo rozdiel. keď chcete vysvetliť nezhody alebo spory, ktoré vznikli medzi dvoma jednotlivcami, skupinami alebo spoločnosťami, medzi inými.

A nakoniec v odbore matematika termín má špeciálnu účasť a bežné použitie, pretože je zvyknutý zohľadniť výsledok odčítania, ktorá je jednou zo štyroch základných operácií aritmetiky spolu s sčítaním, násobením a delením a ktorá sa v podstate skladá z danej určitej veličiny, ktorá vylučuje jej časť a výsledok tejto operácie sa bude nazývať rozdiel.