definícia predpisov

Termín normatívny označuje zoskupenie noriem alebo pravidiel, ktoré je možné uplatniť na príkaz určitej činnosti alebo záležitosti, organizácie alebo spoločnosti s poslaním organizovať jej činnosť.

Normy alebo pravidlá, ktoré nariaďujú a regulujú organizáciu, spoločnosť, aktivity, okrem iných, a ktorých cieľom je harmonickejšie spolužitie

Cieľom je nariadiť a koordinovať správanie ľudí, ktorí tvoria tieto združenia a ktorí tiež konajú na príkaz komunity, a na druhej strane majú tiež cieľ zabrániť, vyhnúť sa a potrestať nežiaduce správanie, ktoré hrozí inštitucionálny poriadok.

Regulácia nariadením uľahčí a zjednoduší spolužitie a harmóniu na žiadosť spoločnosti a podporí aspekty ako spolupráca a sociálny rozvoj.

Norma slúži na dosiahnutie poriadku a mieru, ako sme povedali, keby boli jednotlivci úctiví a eticky bezúhonní, normy by nedávali zmysel, ale to neexistuje a potom existuje latentná možnosť porušenia noriem a rôznych morálnych koncepcií, ktoré ak požadujú svoju prítomnosť, aby zaručili objednávku.

Všetky spoločnosti na svete majú súbor noriem, ktoré tvoria predpisy a ktoré štruktúrujú spoločnosť; Odkedy ľudská bytosť prvýkrát vystúpila na túto planétu, pravidlá existovali, spočiatku sa neobjavovali výslovne v knihe, ale boli prítomné v nevedomí spoločnosti, boli známe a vedelo sa, že ak sa nedodržiavajú, mohli byť potrestaní.

Postupom času a vývojom ľudskej bytosti sa zmenili na písané texty a týmto spôsobom sa stali silnejšími a neprehliadnuteľnými.

Budú to práve sociálne normy, ktorých poslaním je pomáhať pri integrácii spoločnosti, ktoré sa ľudovo nazývajú zvyky a zvyklosti, a že aj keď za ich porušenie neexistuje konkrétny trest, dôjde k všeobecnému spoločenskému nesúhlasu s urážaním alebo odporovaním. v určitom ohľade.

Čo je to norma? Triedy a trest za nedodržanie

Medzitým a pravidlo To je ten Zásada, ktorá vyžaduje neodvratné dodržiavanie zo strany jednotlivcovInými slovami, nielenže musíme dodržiavať pravidlá, ale ich nedodržanie bude mať za následok konkrétny trest, ktorý môže viesť k splneniu trestu, či už ekonomického alebo trestného.

Normy udeľujú povinnosti a práva a je stanovený priestupok, ktorý je sankcionovaný.

Môžeme rozlišovať medzi imperatívnymi normami, ktoré človeka k niečomu zaväzujú, bez ohľadu na jeho vôľu, to znamená bez ohľadu na to, či s tým súhlasí alebo chce, a kogentnými pravidlami, keď vôľa osoby neprejavuje zjavný opačný úmysel.

Keď sa v skupine, v organizácii odkazuje na predpisy, odkazuje sa na ne súbor zákonov a pravidiel, ktoré upravujú činnosť príslušnej organizácie, inštitúcie alebo skupiny.

V každej skupine, organizácii, okrem iného, ​​ktorej sa zúčastňuje najrôznejšia skupina ľudí, bude nevyhnutné ustanoviť nariadenie, ktoré obsahuje zákony, politiku a pravidlá, ktoré regulujú jej fungovanie aj výkon tých, ktorí v nej pracujú, pretože iba v rámec, v ktorom prevláda poriadok a organizácia, bude možné skupine uspokojivo plniť svoje ciele a ciele.

Dôležitosť regulácie je taká, že v mnohých organizáciách existujú oblasti osobitne venované tejto problematike, ktoré sú poverené zameraním na najcitlivejšie časti.

Je potrebné poznamenať, že bez konkrétnych a jasných predpisov bude organizácia, skupina alebo inštitúcia veľmi ťažko vykonávať svoje poslanie.

Napríklad v spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou potravín bude povinným pravidlom, aby zamestnanci prísne dodržiavali určité hygienické podmienky, zatiaľ čo nedodržiavanie hygienických predpisov bude mať zjavný dopad na výrobu spoločnosti.

Z tohto dôvodu mnoho spoločností poskytuje pokarhanie a tresty tým zamestnancom, ktorí si napriek zaškoleniu riadne neplnia svoje pracovné povinnosti.

A na druhej strane sa na označenie používa slovo normatívne čo stojí za normu.